Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 8
Content : 20
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3535

ค้นหาบทความ

Loginคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความยินดีที่จะรับตีพิมพ์บทความวิชาการจากท่านที่มีความสนใจในสายวิชามนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ


ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Articles)

2. บทความวิชาการ (Articles)

3. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

4. บทความปริทรรศน์ (Review Articles)


รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาว ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้ากำกับหน้าทุกหน้า โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 14 ถ้ามีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่ายขาว-ดำที่ชัดเจน นอกจากจำเป็นจึงควรใช้ภาพสี และถ้ามีภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกดำให้สะอาดและลายเส้นคมชัด ความยาวของเนื้อหา รวมภาพตามราง ไม่ควรเกิน 15 หน้า

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

- ระยะขอบบน (Top margin) ขนาด 1.00” หรือ 2.54 เซนติเมตร

- ระยะขอบล่าง (Bottom margin) ขนาด 1.00” หรือ 2.54 เซนติเมตร

- ระยะขอบซ้าย (Left margin) ขนาด 1.50” หรือ 3.54 เซนติเมตร

- ระยะขอบขวา (Right margin) ขนาด 1.00” หรือ 2.54 เซนติเมตร

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ

1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดให้อยู่กี่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุกคำให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา

2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดอยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ โดยกำหนดให้หมายเลขยกกำลังไว้ต่อท้ายด้วย สำหรับชื่อตำแหน่ง หรือ ตำแหน่งวิชาการและหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในช่วยของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย หรือ จากงานย่อยถึงระดับสูงให้ตรงกับตัวเลขยกกำลังที่กำกับไว้ในหน้าเดียวกัน

3. บทคัดย่อ และ Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ และให้อยู่ในบทความหน้าที่ 1 เท่านั้น และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ

4. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความไม่เกิน 3 คำ โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ Keywords ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ

5. เนื้อเรื่อง (Main Body) ให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์

- หัวข้อใหญ่ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์

- หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์

- เนื้อความ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ บรรทัดแรกทุกย่อหน้าเยื้อง 0.5 นิ้วของบรรทัดถัดไป และประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

1) บทนำ (Introduction) บอกความสำคัญ หรือ ที่มาของปัญหาสิ่งที่ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือ สร้างสรรค์ผลงาน และอาจรวมการสำรวจเอกสาร (Review of Related Literature)

2) วัตถุประสงค์ (Objective) บอกเป้าหมายของสิ่งที่ศึกษา

* บทนำและวัตถุประสงค์อาจเขียนรวมกันได้

3) ระเบียบวิธีศึกษา (Methodology) บอกรายละเอียดในวิธีการศึกษา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ค้นคว้า สร้างสรรค์

4) ผลการศึกษา (Results) บอกถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือ ผลงานการสร้างสรรค์ และอาจให้แนวทางถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

5) สรุปและอภิปรายผล (Discussion) ให้แสดงถึงการสรุปผลที่ได้ถึงการศึกษาและการให้เหตุผลว่าผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือ สร้างสรรค์ ได้มาอย่างไร และเหตุใดจึงได้ผลดังกล่า

* 4) และ 5) อาจเขียนรวมกันได้

6) การอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงแบบนามปี (APA)


รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง

** แนะนำการเขียนรายการอ้างอิง


 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.