Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 15256

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)


001 ป่าชุมชน : การจัดการภาครัฐสู่ประชาชน (โดย อดิศร ภู่สาระ)


002 แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : นวัตกรรมสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต (โดย ฐิติยา เนตรวงษ)

 

003 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนิทานการ์ตูน แอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) (โดย นันท์นภัส มงคลสังข์)

 

004 การบริหารจัดการข,อมูลสุขภาพของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย สราวุธ ควรเนตร)


005 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิต ในเขตกรุงเทพมหานคร (โดย ธีรพล เจริญสุข และแสงจิตต์ ไต่แสง)

 

006 แนวทางพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมสังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (โดย ชัชวสล จำแนกวุธ และธีระวัฒน์ มอนไธสง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2021 เวลา 20:17 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.