วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6815

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

001 จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพกับรัชกาลสมเด็จพระอินทรา บรมราชาธิราชที่ ๒ แห่งสมัย “ศรีอโยธยา” ตอนต้น (โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร)

002 Buddhist Aesthetics สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ (โดย กาวี ศรีรัตน์)

003 โครงการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมเพื่อสะท้อนผลเสีย จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ (โดย อมิตา โสธนะ และอรพิมพ์ สุขสุวรรณ)

004 กฎหมายปกครองน่ารู้ : “พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง” (โดย นิรนทร์ อุ่นแก้ว)

005 ร่อยรอยของภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (โดย ดาราพร ศรีม่วง)

006 การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然” ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (โดย กมลทิพย์ รักเกียรติยศ)

007 แนวทางการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

(โดย บุพผา พลแก้ว)

008 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน บริษัทในเครือ เภตรา กรุ๊ป จากัด (โดย ภรณ์ทิพย์ ตระกระจ่าง เอกสิทธิ์ สนามทอง และอิทฑิพัทธ์ สุวทันพรกูล)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.