Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14148

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563


001 การปรับตัวทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤต โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย (โดย นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์)

 

002 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย (โดย สุเนตตา แซ่โก๊ะ, ลัทธจิตร มีรักษ์, สิรวิชณ์ ภู่ทอง และกฤตยา สารพุทธิ )

 

003 การกำหนดสัดส่วนความรับผิดอันเกิดจาก การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าท (โดย สายฝน โชชัย)

 

004 การสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย ในญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1993 ถึงปัจจุบัน (โดย ธานี สุขเกษม)

 

005 แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีเด็ก (โดย รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์)

 

006 การศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “อะไรอะไรก็ครู”1 (โดย ภาวิณี อุบล และสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ)

 

007 ท้าวแบ๊ ฉบับวัดท่ากกแก จังหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคาสอน (โดย ธีรพงศ์ มีโภค และสิริชญา คอนกรีต)

 

008 การพัฒนารูปแบบ PELAC Model ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดย จารุวรรณ งามเลิศ)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.