วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6817

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์      มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม มณีโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ดร.นันทนา นันทวโรภาส มหาวิทยาลัยเกริก

 

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ

อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ

อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด

อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ

อาจารย์ปราโมช ระวิน

อาจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

 

บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

 

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์


ประจำกองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน

อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ

อาจารย์สุวัฒชัย คชเพต

อาจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล

อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน

อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่

นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ

นายนัฐพล จริตซื่อ

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.