Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14164

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

 

001 แรงงานข้ามชาติในตลาดแรงงานไร้พรมแดน (โดย อานันท์ กาญจนพันธ์, ชัยพงษ์ สำเนียง)

 

002 คุณค่าของความเบื่อ (โดย คงกฤช ไตรยวงค์)

 

003 ทวิลักษณ์เชิงลักษณะในการจัดการความขัดแย้งงและการพัฒนาที่ดินของชุมชน (โดย บัณฑิต สุนทรวิกรานต์)

 

004 ส่วยผลเร่วเมืองสาละวัน (โดย พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล)

 

005 ความสำคัญของวัดร้างในปัจจุบันต่อการพระศาสนาในสมัยอยุธยา (โดย วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ)

 

006 ศึกษาสำนักกรรมฐานในประเทศไทย : หมู่บ้านพลัมประเทศไทย (โดย อชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์)

 

007 การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (โดย กัลยา ยศคำลือ)

 

008 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคาดหวังของนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โดย ชิดชัย สนันเสียง)

 

009 การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย อัครวินท์ ศาสนพิทัก)

 

010 การเสริมพลังการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย นันทพร ตรีคุณา, กมลวรรณ วรรรณธนัง)

 

011 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (โดย อัญชลิตา, กมลวรรณ วรรรณธนัง)

 

012 การศึกษาคัมภีร อัล-กุรอานในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการอ่านคัมภีร อัล-กุรอาน ในกรุงเทพมหานคร (โดย ฟารุก ขันราม)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.