Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14151

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562


001 ภาพตัวแทน : ความจริง : ศิลปะ : สุนทรียะ (โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา)


002 พื้นฐานแนวคิดสัญวิทยาของโรล็องด์ บาร์ตส์ (โดย คมลักษณ์ ไชยยะ)


003 ทฤษฎีอารยันรุกรานกับการล่มสลายของอารยธรรม ฮารัปปา : จุดเริ่มต้นและข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ (โดย ตุลย์ จิรโชคโสภณ)


004 หมะเมียะ : อุดมการณ์ทางสตรีเพศผ่านแนวคิด การวิเคราะห์ระบบข้อความเชิงวิพากษ์ (โดย เนตรนิภา เจียมศักดิ์)


005 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย ตระกูล อมรนาถ และอดิศร ภู่สาระ)


006 การพัฒนารูปแบบ PELAC Model ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดย จารุวรรณ งามเลิศ)


00ึ7 สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในจดหมายเหตุพม่า (โดย ชัยวัฒน์ ปะสุนะ)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.