Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14162

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560


001 การสร้างตัวตนและสื่อความหมายในสังคมร่วมสมัย (โดย ศุภกาณฑ์ นามรัมย์)


002 วาทกรรมการพัฒนา ภายใต้ความหมายใหม่ “ไทยแลนด์4.0 (โดย เอนก รักเงิน)


003 บทบาทของชนชั้นกับการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2549 – 2557 (โดย สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล)


003 ความท้าทายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในอาเซียน (โดย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน)


004 ความรู้ การรับรู้ ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (โดย ทรงวุฒิ กระจ่างเย่า)


005 การศึกษาการจัดระบบการจัดการความขัดแย้งในระบบการบริการด้านการแพทย์ (โดย ประกิจ โพธิอาศน์)


006 ปริทัศน์หนังสือ Essence of Decision _ Explaning the Cuban Missile Crisis Graham T. Allison (1971) (โดย จินดา ธำรงอาจริยกุล)

 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.