วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6816
เขียนโดย Administrator   

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

001 แรงงานข้ามชาติในตลาดแรงงานไร้พรมแดน (โดย อานันท์ กาญจพันธ์, ชัยพงษ์ สำเนียง)

002 คุณค่าของความเบื่อ (โดย คงกฤช ไตรยวงค์)

003 ทวิลักษณ์เชิงลักษณะในการจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาที่ดินของชุมชน (โดย บัณฑิต สุนทรวิกรานต์)

004 ส่วยผลเร่วเมืองสาละวัน ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ระหว่าง ค.ศ.1826-1851 (โดย พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล)

005 ความสาคัญของวัดร้างในปัจจุบันต่อการพระศาสนาในสมัยอยุธยา (โดย วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ)

006 ศึกษาสำนักกรรมฐานในประเทศไทย : หมู่บ้านพลัมประเทศไทย (โดย ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์)

007 การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (โดย กัลยา ยศคาลือ)

008 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคาดหวังของนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โดย ชิดชัย สนั่นเสียง)

009 การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์)

010 การเสริมพลังการทางานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย นันทพร ตรีคุณา ,กมลวรรณ วรรณธนัง)

011 คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (โดย อัญชลิตา วิชัย,กมลวรรณ วรรณธนัง)

012  การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน (โดยฟารุก ขันราม)


 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.