Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14150

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

 

001 รามเกียรติ์ : การปรับเปลี่ยนจากวรรณคดีราชสำนักสู่เพลงสมัยนิยม (โดย วรางคณา  ปัญญามี)


002 เรือนร่างกวีนิพนธ์การเมือง 4 เหตุการณ์ (โดย ปราโมทย์  ระวิน, ดาราพร  ศรีม่วง)


003 แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของ เดล ไฮมส์ และ ซาวิล ทรอยก์ กับการศึกษาภาษาและโครงสร้างสถานการณ์การสื่อสารในภาษาไทย (โดย สุวัฒชัย  คชเพต)


004 ประวัติการบันทึกโน้ตดนตรีไทย (โดยบุญสืบ บุญเกิด, สุรศักดิ์  เพชรคงทอง)


005 การปรับวงเพื่อการประชันสำหรับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง (โดย เอกสิทธิ์ สุนิมิตร, นภัสนันท์  จุนนเกษ, ปานหทัย  สุคนธรส)


006 การสร้างภาพตัวแทนของร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ : นักแสดงเปียโนคลาสสิก ยูจา แวง (โดย กุลธีร์ บรรจุแก้ว)


007 การมีหลายความหมายของคำกริยา เห็น ในภาษาไทย (โดย รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร, พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต, กุสุมา นะสานี)


008 วิถีชีวิตชาวประมงบ้านขุนสมุทรจีน (โดย สุธี โกสิทธิ์, ชิดชัย สนั่นเสียง)


009 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (โดย วินัย ฉันท์ผ่อง, กมลวรรณ วรรณธนัง)


010 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์กับมิติทางการบริหารราชการแผ่นดิน (โดย จินดา  ธำรงอาจริยกุล, สุรศักดิ์  ศรีธรรมกุล)


011 หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ: กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัย (โดย พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ, พินิจ ศรีสวัสดิ์, ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ)


012 มรรควิธีการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวคิดของพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคม (โดย พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร)) 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.