วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6814

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558


001 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคาดหวังของนักศึกษาภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โดยสุวณี วิจารัตน์, ชิดชัย สนั่นเสียง)

002 ผลกระทบของการใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนในโลกเสมือนต่อการมีปฏิสัมพันธ์ ในการใช้ชีวิตจริงในสังคม (โดยปัทมาภรณ์ สุขสมโสด)

003 การสื่อสารระหว่างบุคคลกับการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดยอิทธิเทพ หลีนวรัตน์)

004 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยเทคนิคการออกแบบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (โดยจิรัฏฐ์ หัสสา)

005 การประเมินผลการให้บริการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ัโดยชราภา ภาคเรณู)

006 สภาพและปัญหาการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดยนันธิดา เนกขัมม์)

007 บุคลิกภาพของครูทหารตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ (โดยอานนท์ นิ่มนวล)

008 กลไกการควบคุมของ Empire กับการทวงคืน “สมบัติส่วนร่วม” ของ Multitude (โดยเก่งกิจ กิติเรียงลาภ)

009 แม่โพสพ : ตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรม บนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของชาวนาเมืองเพชรบุรี (โดยวิฑูรย์ คุ้มหอม)

010 พื้นที่ความรู้ อัตลักษณ์และการปรับตัวของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษา ชาวไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (โดยพิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล)

011 พุทธวิธีการรักษาผู้ป่วยอาการผิดปกติทางจิตของพระพุทธเจ้า (โดยชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์, ภรณ์ โมสิกมาศ)

012 แนวคิดการบริหารงานสาธารณะ: จากภาครัฐสู่ภาคพลเมือง (โดยนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์)

013 กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพบนฐานแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ (โดยษิตาพร สุริยา)

014 มรดกนามสถานจากอโยธยาสู่พระนครศรีอยุธยาผ่านแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร์ (โดยวิราวรรณ สมพงษ์เจริญ)


 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.